首页 > 第六回(三遂平妖传)拼音版、注音及读音

遂挈怎么读,第六回(三遂平妖传)拼音版、注音及读音

互联网 2020-09-20 15:56:20

第六回拼音版、注音及读音:

文学家:三遂平妖传

dì liù huí

第六回

cóng lái sè zì zuì mí rén,liè huǒ shāo shēn shì yù gēn。

從來色字最迷人,烈火燒身是慾根。

huì jiàn ruò néng huī dé duàn,bù wèi xiān fó yì wèi shén。

慧劍若能揮得斷,不為仙佛亦為神。

huà shuō jiǎ dào shì yīn kàn shàng le hú mèi ér,xīn mí yì luàn,yī yè wú mián。bú dào tiān míng,biàn qǐ shēn kāi le fáng mén,qiāo qiāo de xué dào lóu xià dǎ tàn。zhǐ jiàn qué zǐ zài tà shàng zhèng dǎ hōu shuì,lóu shàng jué wú dòng jìng。huí dào fáng zhōng,zuò bù guò,yī lián chū lái xué le sì wǔ biàn,hǎo sì mǎ yǐ shàng le rè guō gài,méi pǎo lù tóu chù。pǎo dào chú xià,huàn qǐ lǎo xiāng gōng lái,jiào tā shāo xǐ liǎn shuǐ,dǎ diǎn zǎo fàn。miào zhōng zhǐ yǒu yī zhī bào xiǎo gōng jī,jiào miē dào zǎi lái ān pái chī bà。miē dào yǐ zhī dào shì de xīn shì,máng máng de shōu shí。lǎo xiāng gōng hái zài mèng lǐ lī,biàn dào: ā mí tuó fú,liú tā bào xiǎo bù hǎo?méi shì huài zhè tiáo xìng mìng zuò shén?miē dào xiào dào: shī fù xīn xué qǐ zǎo,bù yòng bào xiǎo le。

話說賈道士因看上了胡媚兒,心迷意亂,一夜無眠。不到天明,便起身開了房門,悄悄的踅到樓下打探。只見瘸子在榻上正打齁睡,樓上絕無動靜。回到房中,坐不過,一連出來踅了四五遍,好似螞蟻上了熱鍋蓋,沒跑路投處。跑到廚下,喚起老香公來,教他燒洗臉水,打點早飯。廟中只有一隻報曉公雞,教乜道宰來安排吃罷。乜道已知道士的心事,忙忙的收拾。老香公還在夢裏哩,便道:「阿彌陀佛,留他報曉不好?沒事壞這條性命做甚?」乜道笑道:「師父新學起早,不用報曉了。」

qiě shuō pó zǐ hé mèi ér liǎng gè,zài lóu shàng shāng yì dào: wǒ men chū wài de rì zi duō,xíng zǒu de lù chéng shǎo,dōu wèi zhe zhè qué zǐ dài zhù le jiǎo,bù dé kuài zǒu。zhè gè fǎ guān shén hǎo yì sī,bù rú bǎ qué zǐ yǔ tā zuò gè tú dì,jì zhù cǐ jiān,wǒ men zì qù。tǎng rán fǎng dé míng shī,yǒu gè zhù jiǎo chù,zài lái huàn tā bù chí。dào tiān míng,xiān jiào qué zǐ shàng lóu,duì tā shuō le。qué zǐ zhèng pà zǒu lù,qià sì gěi le yī gè miǎn tiē,huān xǐ wú liàng。

且說婆子和媚兒兩個,在樓上商議道:「我們出外的日子多,行走的路程少,都為著這瘸子帶住了腳,不得快走。這個法官甚好意思,不如把瘸子與他做個徒弟,寄住此間,我們自去。倘然訪得明師,有個住腳處,再來喚他不遲。」到天明,先叫瘸子上樓,對他說了。瘸子正怕走路,恰似給了一個免帖,歡喜無量。

sān gè shāng yì yǐ dìng,zhǐ tīng dé lóu xià ké sòu xiǎng,shì jiǎ dào shì de shēng yīn,shuō dào: pó pó kě zēng qǐ shēn?wǒ jiào dào rén sòng xǐ liǎn shuǐ shàng lái。pó zǐ yīng dào: qǐ dòng le,dài qué ér zì lái dān bà。qué zǐ xià lóu dān shuǐ,méi guǎi dé sì wǔ céng tī le,nà miē dào zǎo yǐ sòng dào。qué zǐ jiē shàng,yuē mò shū xǐ le dāng。jiǎ dào shì zǒu shàng lóu lái zuō yī wèn dào: zuó yè hǎo shuì?pó zǐ dào: duō xiè。zhè fān kàn mèi ér róng mào,yòu yǔ zuó rì bù tóng。zuó rì mào xuě ér lái,hái dài xiē fēng shuāng zhī sè,jīn fān què fēng zī bèi cháng,zhēn shì táo yuán dòng lǐ dēng xiān nǚ,dōu shuài gōng zhōng rěn sè rén。dào shì kàn le,méi sāo zhe yǎng chù,hèn bù dé yī kǒu shuǐ yàn tā zài dǔ zi lǐ tóu。dāng xià yīn yīn qín qín de wèn dào: pó pó gāo shòu le?xiǎo niáng zǐ qīng chūn duō shǎo?pó zǐ dào: lǎo xí fù qí tóu liù shí,xiǎo nǚ yī shí jiǔ suì le。dào shì dào: shì sì shí èr suì shàng shēng de?pó zǐ dào: zhèng shì。dào shì dào: zhè xiǎo gē jǐ suì?rú hé sǔn le yī zú?pó zǐ dào: cūn ér èr shí sān suì le。zhè zhī jiǎo shì yòu shí wán shuǎ diē sǔn de。yīn shì tā pǎo zǒu bù dòng,dài chí wǒ men duō shǎo jiǎo bù。dào shì dào: zuó rì xuě xià de dà le,yào xiāo róng gān jìng,yě de sì wǔ rì hòu,cái hǎo zǒu lù lī。jì shì xiǎo gē bù fāng biàn,duō zhù xiē shí yě wú fáng。pó zǐ dào: lǎo xí fù zhèng yǒu yī jù bù shí jìn tuì de yán yǔ gào bǐng。dào shì dào: yǒu huà jǐn shuō。pó zǐ dào: lǎo xí fù wáng fū,dāng xiān yuán shì gè huǒ dān dào shì,yǔ fǎ guān tóng dào,zhǐ shì fǎ shù bù gāo。zhè cūn ér suī shì chǒu lòu,dào yǒu xiē dào yuán。qù nián yī gè quán zhēn xiān shēng,huì má yī xiāng fǎ,shuō tā shì chū jiā zhī xiāng,yào tā qù zuò gè tú dì,shì lǎo xí fù shě bù dé bà le。jīn jiàn fǎ guān shí fēn lián ài,yì yù jiào xiǎo ér bài zài mén xià,fú shì fén xiāng sǎo dì,bù zhī kěn shōu liú fǒu?dào shì yǒu xīn gōu dā nà xiǎo hú jīng zhèng méi zuò dào lǐ,zhè yī jié fēi qīn shì qīn,zhèng hé qí jī。biàn yīng dào: dé xiǎo gē zài cǐ zuò gè fǎ lǚ,shén hǎo。zhǐ shì xiǎo dào,yě yǒu jù huà,xiǎo dào cóng yòu fù mǔ shuāng wáng,méi gè qīn qī kàn qù,ruò méng bù qī,yuàn bài pó pó wèi gān niáng。pó zǐ dào: lǎo xí fù zěn dāng dé qǐ?liǎng xià qiān ràng le yī huí,dào shì bài le pó zǐ sì bài,qué zǐ yě bài le dào shì sì bài,cóng cǐ qué zǐ chēng dào shì zuò shī fù,dào shì chēng pó zǐ wèi gān niáng。dào shì yòu yǔ mèi ér zhòng jiàn liǎng lǐ dào: jīn hòu jiù shì gē mèi yī jiā le。

三個商議已定,只聽得樓下咳嗽響,是賈道士的聲音,說道:「婆婆可曾起身?我叫道人送洗臉水上來。」婆子應道:「起動了,待瘸兒自來擔罷。」瘸子下樓擔水,沒拐得四五層梯了,那乜道早已送到。瘸子接上,約莫梳洗了當。賈道士走上樓來作揖問道:「昨夜好睡?」婆子道:「多謝。」這番看媚兒容貌,又與昨日不同。昨日冒雪而來,還帶些風霜之色,今番卻丰姿倍常,真是桃源洞裏登仙女,兜率宮中稔色人。道士看了,沒搔著癢處,恨不得一口水咽他在肚子裏頭。當下殷殷勤勤的問道:「婆婆高壽了?小娘子青春多少?」婆子道:「老媳婦齊頭六十,小女一十九歲了。」道士道:「是四十二歲上生的?」婆子道:「正是。」道士道:「這小哥幾歲?如何損了一足?」婆子道:「村兒二十三歲了。這隻腳是幼時玩耍跌損的。因是他跑走不動,帶遲我們多少腳步。」道士道:「昨日雪下得大了,要銷溶乾淨,也得四五日後,才好走路哩。既是小哥不方便,多住些時也無妨。」婆子道:「老媳婦正有一句不識進退的言語告稟。」道士道:「有話儘說。」婆子道:「老媳婦亡夫,當先原是個火丹道士,與法官同道,只是法術不高。這村兒雖是醜陋,到有些道緣。去年一個全真先生,會麻衣相法,說他是出家之相,要他去做個徒弟,是老媳婦捨不得罷了。今見法官十分憐愛,意欲叫小兒拜在門下,伏侍焚香掃地,不知肯收留否?」道士有心勾搭那小狐精正沒做道理,這一節非親是親,正合其機。便應道:「得小哥在此做個法侶,甚好。只是小道,也有句話,小道從幼父母雙亡,沒個親戚看覷,若蒙不欺,願拜婆婆為乾娘。」婆子道:「老媳婦怎當得起?」兩下謙讓了一回,道士拜了婆子四拜,瘸子也拜了道士四拜,從此瘸子稱道士做師父,道士稱婆子為乾娘。道士又與媚兒重見兩禮道:「今後就是哥妹一家了。」

què shuō miē dào zhǔ shóu le jī,qiè zuò liǎng wǎn,yòu zhěng jǐ sè sù cài,jiāng zǎo fàn bǎi zài lóu xià。dào shì tóng pó zǐ niáng ér sān kǒu xià lóu,zhào xiān zuò dìng。zhǐ yīn qué zǐ zhè fān zuò le tú dì,què ràng dào shì zuò yú shàng shǒu。zuò dìng,dào shì dào: xuě tiān méi chù mǎi dōng xī,zhǐ zǎi dé gè jī ér,wàng gān niáng xián mèi suí yì yòng xiē。biàn jiǎn xià wǎn nèi hǎo de jiāng jīn jiā jǐ kuài sòng shǎng qù。pó zǐ dào: lǎo shēn yǔ xiǎo nǚ dōu shì fèng zhāi de,zhǐ zhè cūn ér yòng hūn,bù zhī fǎ guān zhè děng fèi xīn,bù céng shuō dé。dào shì dào: qí guài?xián mèi xiǎo xiǎo nián jì,rú hé chī sù?pó zǐ dào: tā shì gè tāi lǐ sù。dào shì dào: gǎi rì jià dào rén jiā qù,hǎo bù biàn dāng。pó zǐ dào: nà lǐ jià shén me rén jiā?tā shì gè yǒu fà de ní gū,shí cháng xiǎng zhe chū jiā lī。dào shì xiǎng dào: zhè gè yòu shì jī yuán le。biàn dào: chū jiā shì hǎo shì,zhǐ pà chū bù liǎo shí,fǎn wèi bù měi。hái ér yǒu gè dí gū,xiàn zài jìng zhēn ān zuò zhǔ chí。gān niángxián mèi huā kěn lí chén xué dào,jìng dào nà lǐ qù xiū xíng。zhè ān lí cǐ chù zhǐ sì shí duō lǐ,xiǎo gē yòu zài zhè miào zhōng,xiāng qù bù yuǎn,yòu hǎo zhào gù,miǎn de liǎng xià qiān guà。pó zǐ dào: rú cǐ shén hǎo。zhǐ wǒ mèi ér xǔ xià xī yuè huá shān shèng dì de xiāng yuàn,bì yào qù de。lǎo shēn bàn tā qù jìn xiāng guò le,zhuǎn lái shí,hái dào miào zhōng shāng yì。dào shì dào: zhè gè què róng yì。

卻說乜道煮熟了雞,切做兩碗,又整幾色素菜,將早飯擺在樓下。道士同婆子娘兒三口下樓,照先坐定。只因瘸子這番做了徒弟,卻讓道士坐於上首。坐定,道士道:「雪天沒處買東西,只宰得個雞兒,望乾娘賢妹隨意用些。」便揀下碗內好的將筋夾幾塊送上去。婆子道:「老身與小女都是奉齋的,只這村兒用葷,不知法官這等費心,不曾說得。」道士道:「奇怪?賢妹小小年紀,如何吃素?」婆子道:「他是個胎裏素。」道士道:「改日嫁到人家去,好不便當。」婆子道:「那裏嫁什麼人家?他是個有髮的尼姑,時常想著出家哩。」道士想道:「這個又是機緣了。」便道:「出家是好事,只怕出不了時,反為不美。孩兒有個嫡姑,現在淨真庵做主持。乾娘、賢妹花肯離塵學道,逕到那裏去修行。這庵離此處止四十多里,小哥又在這廟中,相去不遠,又好照顧,免得兩下牽掛。」婆子道:「如此甚好。只我媚兒許下西嶽華山聖帝的香願,必要去的。老身伴他去進香過了,轉來時,還到廟中商議。」道士道:「這個卻容易。」

chī guò zǎo fàn,pó zǐ jiàn dào shì hǎo qíng,yǐ shì gǔ ròu yī jiā,yě bù xìng jí gǎn lù le。dào shì jiāng zì jǐ shēn shàng bàn xīn bù jiù de dào páo,yǔ qué zǐ chuān le,jiào zhòng rén chēng tā zuò qué shī,yòu bǎ zì fáng gé bì yī gè kōng wū yǔ qué zǐ zuò wò shì,huàn gè mù jiàng shōu shí,zuò xiē chuāng?,què jiào qué zǐ jiān gōng。yè lái qué zǐ yě bú dào lóu xià lái shuì le。yòu zhěng xiē cài guǒ bǎi shè zì jiā fáng lǐ,qǐng gān niángxián mèi,dào fáng zhōng xián zuò。shuō huà zhōng jiān zhuō gè kōng,jiù bǎ gè yǎn ér dì yǔ nà xiǎo hú jīng。mèi ér zhǐ shì wēi xiào,yīn cǐ zhè dào shì yī shí yuè fā mí le。yǒu shī wèi zhèng:

吃過早飯,婆子見道士好情,已是骨肉一家,也不性急趕路了。道士將自己身上半新不舊的道袍,與瘸子穿了,叫眾人稱他做瘸師,又把自房隔壁一個空屋與瘸子做臥室,喚個木匠收拾,做些窗?,卻叫瘸子監工。夜來瘸子也不到樓下來睡了。又整些菜果擺設自家房裏,請乾娘、賢妹,到房中閒坐。說話中間捉個空,就把個眼兒遞與那小狐精。媚兒只是微笑,因此這道士一時越發迷了。有詩為證:

yī qiāng mèi yì sān fēn xiào,shuāng yǎn mí hún liǎng duǒ huā。

一腔媚意三分笑,雙眼迷魂兩朵花。

zhī dào wǔ líng huā xià lǚ,què wàng shēn shì dào rén jiā。

只道武陵花下侶,卻忘身是道人家。

dào shì tuō shú le xiōng mèi,jǐn suí zhe mèi ér de jiǎo gēn,bàn bù bù lí,liǎng gè méi lái yǎn qù,yě jué dé qíng yì xiāng tōng。zài guò xiē shí,niē shǒu niē jiǎo dōu lái le,zhǐ ài zhe pó zǐ,méi chù xià shǒu。zhèng shì zhé jiǎo lù sī lì zài shā tān shàng,yǎn kàn xiān yú rěn dù jī。yī lián de guò le sān rì,tiān yǐ qíng dé hǎo le,pó zǐ dǎ diǎn zuò bié qǐ shēn。dào shì kǔ liú zài guò yī rì,pó zǐ bèi yāng bù guò,zhǐ de yǔn cóng。dào shì huí dào fáng zhōng,mèn mèn ér zuò,xiǎng zhe zhǐ yǒu zhè yī rì le,ruò bù yòng xīn nòng tā shàng shǒu,què bù wǎng fèi wú yì。zǒu lái zǒu qù,zhòu méi tóutī zhǐ jia,xiǎng le sān gè shí chén,hū rán xiào jiāng qǐ lái dào: yǒu jì le。huāng máng zài xiāng lóng lǐ miàn xún chū liǎng gè jué xì de lǜ sè suō bù,bào dào lóu xià lái,duì pó zǐ shuō dào: gān niángxián mèi,zhè yī qù bù zhī jǐ shí huí zhuǎn,jiǎn dé liǎng pǐ cū bù,gè zuò jiàn shān ér chuān qù,yě dāng gè guà niàn。yǐ huàn xià cái fèng le,míng rì zuò wán,hòu rì xíng bà。pó zǐ dào: chóng chóng shēng shòu,shèn shì huáng kǒng。jiào mèi ér xiè le shī xiōng。dào shì zhuǎn shēn chū qù,jiù jiào miē dào cūn zhōng qù huàn liǎng gè cái fèng,míng rì qīn zǎo yào gǎn jiàn yī fú。miē dào dá yīng le jiù qù。nà miē dào yī diǎn yín xīn yě bù shū yǔ nà jiǎ qīng fēng,yīn jiàn nà dào shì shǒu huāng jiǎo luàn,tǎo bù dé shàng shǒu,zì jǐ míng zhī bù néng le,què yě měi rì liú xīn qù qù tā de pò zhàn。zhè fān huàn cái fèng,yí dìng yòu zuò shén me bǎ xì,qiě lěng yǎn kàn tā zěn dì。

道士託熟了兄妹,緊隨著媚兒的腳跟,半步不離,兩個眉來眼去,也覺得情意相通。再過些時,捏手捏腳都來了,只礙著婆子,沒處下手。正是折腳鷺鷥立在沙灘上,眼看鮮魚忍肚飢。一連的過了三日,天已晴得好了,婆子打點作別起身。道士苦留再過一日,婆子被央不過,只得允從。道士回到房中,悶悶而坐,想著只有這一日了,若不用心弄他上手,卻不枉費無益。走來走去,皺眉頭、剔指甲,想了三個時辰,忽然笑將起來道:「有計了。」慌忙在箱籠裏面尋出兩個絕細的綠色梭布,抱到樓下來,對婆子說道:「乾娘、賢妹,這一去不知幾時回轉,揀得兩匹粗布,各做件衫兒穿去,也當個掛念。已喚下裁縫了,明日做完,後日行罷。」婆子道:「重重生受,甚是惶恐。」教媚兒謝了師兄。道士轉身出去,就教乜道村中去喚兩個裁縫,明日侵早要趕件衣服。乜道答應了就去。那乜道一點淫心也不輸與那賈清風,因見那道士手慌腳亂,討不得上手,自己明知不能了,卻也每日留心去覷他的破綻。這番喚裁縫,一定又做什麼把戲,且冷眼看他怎地。

huà fēn liǎng tóu,què shuō jiǎ dào shì nà rì yòu bái xiǎng guò le yī yè。dào de tiān míng,yòu zhe miē dào qù cuī qǔ cái fèng,bù duō shí huí fù dào: cái fèng yǐ huàn dào zhāi táng le。dào shì huāng máng pǎo dào lóu shàng,jiào pó zǐ jiāng zhè bù chū qù,dào: bù zhī hé zhǎng hé duǎn,xū gān niáng zì qù kàn cái,jiù fēn fù tā rú hé yàng zuò,wǒ zhè cūn lǐ de cái fèng,méi yǒu gāo shǒu,ruò suí tā nòng qù,pà bù zhòng yì。pó zǐ zhēn gè pěng zhe liǎng pǐ bù,suí zhe dào shì chū qù。yí dào zhāi táng,dào shì máng fù shēn zhuǎn lái,pǎo dào lóu xià,chèn zhe mèi ér dú zì yī gè zài nà lǐ,biàn shàng qián bào zhù,dào: xián mèi,wǒ liú xīn duō shí le,chéng cǐ jī huì,kuài kuài jiù wǒ xìng mìng zé gè。mèi ér dào: qīng tiān bái rì,xiū rén dā dā de,zhè zěn shǐ de!wǒ niáng jiù jìn lái le。dào shì dào: nǐ niáng chù fēn cái fèng,hái yǒu hǎo yī huì。yī kè qiān jīn,wàng xián mèi zuò chéng zuò gē de bà,xiū yào zuò nán。biàn wēi zhe liǎn qù zuò zuǐ,mèi ér yě bǎ shé jiān ér dù qù,jiào dào: qīn gē,zuò mèi zǐ de yě bú shì wú qíng,zěn nài bù dé fāng biàn,rì jiān duàn shǐ bù dé。jīn wǎn xià bàn yè,mǔ qīn shuì zhe,wǒ qiāo qiāo xià lóu lái,zài zhè tà shàng yǔ nǐ xiāng huì,qiè

話分兩頭,卻說賈道士那日又白想過了一夜。到得天明,又著乜道去催取裁縫,不多時回覆道:「裁縫已喚到齋堂了。」道士慌忙跑到樓上,教婆子將這布出去,道:「不知合長合短,須乾娘自去看裁,就吩咐他如何樣做,我這村裏的裁縫,沒有高手,若隨他弄去,怕不中意。」婆子真個捧著兩匹布,隨著道士出去。一到齋堂,道士忙覆身轉來,跑到樓下,趁著媚兒獨自一個在那裏,便上前抱住,道:「賢妹,我留心多時了,乘此機會,快快救我性命則個。」媚兒道:「青天白日,羞人答答的,這怎使得!我娘就進來了。」道士道:「你娘處分裁縫,還有好一會。一刻千金,望賢妹作成做哥的罷,休要作難。」便偎著臉去做嘴,媚兒也把舌尖兒度去,叫道:「親哥,做妹子的也不是無情,怎奈不得方便,日間斷使不得。今晚下半夜,母親睡著,我悄悄下樓來,在這榻上與你相會,切

mò shī xìn。dào shì biàn guì xià qù kē gè tóu dào: ruò dé xián mèi rú cǐ,cǐ ēn shēng sǐ bù wàng。

莫失信。」道士便跪下去磕個頭道:「若得賢妹如此,此恩生死不忘。」

shuō yóu wèi liǎo,zhǐ jiàn lǎo xiāng gōng jiào shēng: jiǎ shī fù!qián miàn lǎo mā mā wèn nǐ tǎo xiàn lī。dào shì huāng máng dá yīng,yòu dīng zhǔ mèi ér dào: shì cái suǒ yán,xián mèi shì bì xiū wàng。dào shì dào zì fáng qǔ xiàn qù le。bù dī fáng miē dào zhèng zài lóu shàng dān jìng tǒng,tīng dé jiǎ dào shì de shēng yīn,qiāo qiāo de fú zài lóu tī biān tīng zhe,suī rán liǎng gè shuō huà bù shèn fēn míng,zhè gè ròu má guāng jǐng dōu yǐ qiáo zài yǎn lǐ,liào shì yǒu gè sī yuē le。zhuān děng dào shì chū qù,biàn zǒu xià lóu lái jiāng mèi ér shuāng shǒu bào zhù dào nǐ yǔ wǒ shī fù yǒu qíng wǒ dōu zhī dào le,bù shuō pò nǐ,zhǐ yào niān gè tóu ér biàn bà,jǐng tíng shàng shì wǒ qǐ shǒu,shǎo bu dé xiè yī xiè méi rén。mèi ér zhōng shì xìng líng xīn qiǎo,méi tóu yī zhòu jì shàng xīn lái,biàn dào: nǐ fàng shǒu,kǒng pà rén lái qiáo jiàn bù hǎo yì sī,bāo nǐ yǒu hǎo chù。miē dào zhēn gè fàng le shǒu biàn dào: nǐ zěn shēng fā fù wǒ qù?mèi ér dào: qià cái bèi nǐ jiā shī fù chán bù guò le,jiào tā yè jiān kāi zhe fáng mén,wǒ dào bàn yè dào fáng lǐ qù。nǐ jīn yè děng shī fù jìn fáng qù le,qiāo dì xiān dào lóu xià tà shàng shuì zhe,wǒ xià lóu shí xiān yǔ nǐ gōu zhàng,cái dào tā fáng zhōng qù,què bù hǎo。miē dào yě kē gè tóu dào: xiǎo niáng zǐ guǒ rán rú cǐ,biàn shì jiù dù shēng mìng le。shuō bà miē dào chū qù le。mèi ér àn xiào dào: jī guān xiè lòu dà jiā bù chéng le,qiě shuǎ tā yī shuǎ,jiào tā jīn yè lǐ yī chǎng méi qù。

說猶未了,只見老香公叫聲:「賈師父!前面老媽媽問你討線哩。」道士慌忙答應,又叮囑媚兒道:「適才所言,賢妹是必休忘。」道士到自房取線去了。不提防乜道正在樓上擔淨桶,聽得賈道士的聲音,悄悄的伏在樓梯邊聽著,雖然兩個說話不甚分明,這個肉麻光景都已瞧在眼裏,料是有個私約了。專等道士出去,便走下樓來將媚兒雙手抱住道;「你與我師父有情我都知道了,不說破你,只要拈個頭兒便罷,井亭上是我起手,少不得謝一謝媒人。」媚兒終是性靈心巧,眉頭一皺計上心來,便道:「你放手,恐怕人來瞧見不好意思,包你有好處。」乜道真個放了手便道:「你怎生發付我去?」媚兒道:「恰才被你家師父纏不過了,教他夜間開著房門,我到半夜到房裏去。你今夜等師父進房去了,悄地先到樓下榻上睡著,我下樓時先與你勾帳,才到他房中去,卻不好。」乜道也磕個頭道:「小娘子果然如此,便是救度生命了。」說罷乜道出去了。媚兒暗笑道:機關泄漏大家不成了,且耍他一耍,教他今夜裏一場沒趣。

què shuō pó zǐ fēn fù cái fèng le dāng,huàn qué zǐ dào lóu xià,zhǔ fù tā dào: nǐ zài cǐ jiān xū yào xué hǎo,wǒ yǔ nǐ mèi zǐ míng zǎo dìng shì xíng le。ruò yǒu xiē hǎo chù,biàn lái qiè dài lái,xiū zhǐ tān tú jiǔ shí,tǎo rén yàn jiàn,xià cì zuò niáng de dào cǐ chù yě méi guāng cǎi。dāng rì dào shì yòu lái péi chī wǎn fàn,liǎng gè cái fèng gǎn wán yī fú le,sòng le jìn lái。dào shì yòu xiàng pó zǐ dào: gān niáng míng rì zhǔn xíng le,yě bù xū shí fēn zǎo qǐ,yòng xiē zǎo fàn le qù。pó zǐ dào: duō gǎn hòu yì,lái cháo zǒng xiè。

卻說婆子吩咐裁縫了當,喚瘸子到樓下,囑咐他道:「你在此間須要學好,我與你妹子明早定是行了。若有些好處,便來挈帶來,休只貪圖酒食,討人厭賤,下次做娘的到此處也沒光彩。」當日道士又來陪吃晚飯,兩個裁縫趕完衣服了,送了進來。道士又向婆子道:「乾娘明日准行了,也不須十分早起,用些早飯了去。」婆子道:「多感厚意,來朝總謝。」

dào shì yǒu le mèi ér de sī yuē,shí fēn kuài huó,huí dào fáng zhōng nuǎn qǐ yī hú hǎo jiǔ,zì jiā chī dé sān fēn zuì yì,qiě zuò zài zuì wēng? shàng dǎ gè dǔn,yǎng xiē jīng shén dào xià bàn yè qù xíng shì,què shuō miē dào shōu shí wán le,zhuō gè kōng xiān xué zài tiān jǐng lǐ bā jiāo shù xià dūn dào。kuī jiàn dào shì fáng mén yǐ bì,niáng nǚ liǎng gè yě shàng lóu qù le,biàn qiāo qiāo dì zǒu zài tà xià mián zhe,zhǐ děng lóu shàng de xiāo xī,děng le bàn gè shí chén bù jué shuì qù。zhè lǐ dào shì dǎ le yī huí dǔn,bù zhī zǎo wǎn,zhǐ kǒng shī le qī yuē,jí jí de jiāng shuāng shǒu tái zhe zhe fáng mén qīng qīng chě kāi,zuò gè hè bù kōng tíng,yī jiǎo yī jiǎo de gǎn bù ér zǒu qù。dào de tà biān jiāng shǒu xiàng tà shàng mō shí,zhī yǒu gè rén zài tà shàng shuì dào,xīn lǐ xiǎng dào: zhè yuān jiā guǒ rán yǒu qíng,yǐ xiān zài cǐ děng le。huāng máng tuō le xié ér,dào shēn zuò yī tóu shuì qù。nà miē dào bèi tā jīng xǐng,yě zhǐ xiǎng dào zhè xiǎo niáng zǐ bù shī xìn,guǒ rán lái le。liǎng gè bìng bù shuō huà,bào zhe xiān zuò le gè tián zuǐ,zhǐ tīng dé dào shì dī wèi wèn dào: nǐ shì nà gè?miē dào yǐ rèn dé shì dào shì shēng yīn,biàn yīng dào: shī fù shì wǒ。dào shì yě rèn dé shì miē dào le,tā rú hé yě zài zhè lǐ,yí dìng zhè zéi jīng xiǎo dé le xiē fēng shēng,zài cǐ dǎ duàn wǒ de hǎo shì。yú shì gè zì bù hǎo yì sī qǐ lái,gè zì qù shuì le。zhè dào shì fēn míng zuò le yī gè yǎn mèng,zì jǐ yě bù xìn yǒu zhè shì。nà shí dào fàng xià le xīn cháng,yī jué shuì qù。kàn kàn tiān xiǎo,zhòng rén duō qǐ shēn le,dào shì kàn kàn miē dào zhǐ guǎn xiào,miē dào kàn zhe dào shì yě zhǐ guǎn xiào。nà xiǎo hú jīng kàn zhe dào shì hé miē dào yě zhǐ guǎn xiào。zhèng shì: jīn rì xiāng féng wú yī yǔ,xiǎng lái dōu shì huì zhōng rén。

道士有了媚兒的私約,十分快活,回到房中煖起一壺好酒,自家吃得三分醉意,且坐在醉翁?上打個盹,養些精神到下半夜去行事,卻說乜道收拾完了,捉個空先踅在天井裏芭蕉樹下蹲倒。窺見道士房門已閉,娘女兩個也上樓去了,便悄悄地走在榻下眠著,只等樓上的消息,等了半個時辰不覺睡去。這裏道士打了一回盹,不知早晚,只恐失了期約,急急的將雙手抬著著房門輕輕扯開,做個鶴步空庭,一腳一腳的趕步兒走去。到得榻邊將手向榻上摸時,知有個人在榻上睡倒,心裏想道:「這冤家果然有情,已先在此等了。慌忙脫了鞋兒,倒身做一頭睡去。那乜道被他驚醒,也只想道這小娘子不失信,果然來了。兩個並不說話,抱著先做了個甜嘴,只聽得道士低位問道:「你是那個?」乜道已認得是道士聲音,便應道:「師父是我。」道士也認得是乜道了,他如何也在這裏,一定這賊精曉得了些風聲,在此打斷我的好事。於是各自不好意思起來,各自去睡了。這道士分明做了一個魘夢,自己也不信有這事。那時到放下了心腸,一覺睡去。看看天曉,眾人多起身了,道士看看乜道只管笑,乜道看著道士也只管笑。那小狐精看著道士和乜道也只管笑。正是:今日相逢無一語,想來都是會中人。

nà dào shì suī rán yè lái shī wàng,hái xiǎng tā xī yuè jìn xiāng zhuǎn huí,shàng yǒu xiāng huì zhī rì,zhè gè xiāng sī dān ér biàn bù kěn pāo xià。dāng shí jiào miē dào ān pái jiǔ fàn,péi tā niáng ér chī le。pó zǐ bǎ xīn zuò de liǎng jiàn shān yǔ mèi ér gè chuān le yī jiàn,shōu shí qǐ chéng。yòu zhǔ fù qué zǐ jǐ jù,jiào tā nài xīn。qué zǐ dá yīng dào: wǒ dōu xiǎo dé。dào shì hé qué zǐ sòng chū miào mén,pó zǐ yòu yīn qín chēng xiè。dào shì dào: gān niáng zhuǎn lái shì bì dào wǒ miào lǐ lái kàn kàn xiǎo gē。hái ér míng rì biàn jì xìn dào jìng zhēn ān gū niáng nà lǐ qù,tǎng huò fā xīn xiū xíng shí jié,wú rú nà lǐ qīng jìng。yòu duì mèi ér shuō dào: xián mèi bǎo zhòng,xiāng jiàn yǒu rì。bù jué liǎng yǎn duò lèi,xiǎn xiē ér kū jiāng chū lái,pà rén zhī jué,biàn yǎn zhe yǎn jí jí lǐ pǎo jìn qù le。mèi ér xīn lǐ yě zì cǎn rán。kàn guān láo jì huà tóu,zhè zuǒ chù zì zài jiàn mén shān xià guān wáng miào lǐ zuò dào shì。

那道士雖然夜來失望,還想他西嶽進香轉回,尚有相會之日,這個相思擔兒便不肯拋下。當時叫乜道安排酒飯,陪他娘兒吃了。婆子把新做的兩件衫與媚兒各穿了一件,收拾起程。又囑咐瘸子幾句,教他耐心。瘸子答應道:「我都曉得。」道士和瘸子送出廟門,婆子又殷勤稱謝。道士道:「乾娘轉來是必到我廟裏來看看小哥。孩兒明日便寄信到淨真庵姑娘那裏去,倘或發心修行時節,無如那裏清淨。」又對媚兒說道:「賢妹保重,相見有日。」不覺兩眼墮淚,險些兒哭將出來,怕人知覺,便掩著眼急急裏跑進去了。媚兒心裏也自慘然。看官牢記話頭,這左黜自在劍門山下關王廟裏做道士。

zài shuō niáng ér liǎng gè lí le miào zhōng,wàng jiàn gé ér jìn。cǐ shí méi yǒu qué zǐ dài jiǎo,xíng dé jiào kuài,yí lù wú huà,kàn kàn yǒng xìng dì fāng xiāng jìn,tiān sè yǐ wǎn,yuǎn yuǎn wàng jiàn qián miàn yǒu gè lín zi,yuē qù yǒu shí lǐ zhī chéng。pó zǐ dào: mèi ér,gǎn dào zhè shù lín lǐ miàn xiē sù,cǐ qù xī yuè bù yuǎn le。niáng ér liǎng gè xíng bù duō jǐ bù,hū rán duì miàn qǐ yī zhèn dà hēi fēng guā dé rén zhēng yǎn bù kāi,lì jiǎo bú zhù,nà fēng hǎo hěn。zhèng shì:

再說娘兒兩個離了廟中,望劍閣而進。此時沒有瘸子帶腳,行得較快,一路無話,看看永興地方相近,天色已晚,遠遠望見前面有個林子,約去有十里之程。婆子道:「媚兒,趕到這樹林裏面歇宿,此去西嶽不遠了。」娘兒兩個行不多幾步,忽然對面起一陣大黑風刮得人睜眼不開,立腳不住,那風好狠。正是:

wú yǐng wú xíng hán tòu gǔ,hū lái hū qù lěng qīn fū。

無影無形寒透骨,忽來忽去冷侵膚。

ruò fēi dì fǔ mó wáng jiào,dìng shì shān zhōng guǐ guài hū。

若非地府魔王叫,定是山中鬼怪呼。

fēng tóu guò qù,zhǐ jiàn liǎng gè róng zhuāng lì shì shàng qián gōng shēn dào: tiān hòu yǒu zhǐ,jiào qǐng shèng gū xiāng jiàn。pó zǐ dào: tiān hòu hé rén?lì shì dào: táng cháo wǔ zé tiān niáng niáng yě。pó zǐ dào: zé tiān niáng niáng qì shì yǐ jiǔ,rú hé hái zài?qiě yǔ lǎo xí fù sù bù shí miàn,yǒu hé shì xiāng huàn?lì shì dào: niáng niáng xiàn jū cǐ dì yǔ shèng gū yǒu duàn yīn yuán,shù hé xiāng huì,biàn qǐng tóng háng。shèng gū gū dào bǐ chù zì zhī duān dì。pó zǐ xīn xià yǒu xiē hài pà,yù chí bù qù,liǎng gè lì shì zuǒ yòu de jiā bāng zhe,bù yóu nǐ bù zǒu。

風頭過去,只見兩個戎裝力士上前躬身道:「天后有旨,教請聖姑相見。」婆子道:「天后何人?」力士道:「唐朝武則天娘娘也。」婆子道:「則天娘娘棄世已久,如何還在?且與老媳婦素不識面,有何事相喚?」力士道:「娘娘現居此地與聖姑有段因緣,數合相會,便請同行。聖姑姑到彼處自知端的。」婆子心下有些害怕,欲持不去,兩個力士左右的夾幫著,不由你不走。

cái dòng shēn shí,jiǎo bù diǎn dì,bù yī shí lái dào yī gè suǒ zài,gǔ mù cān tiān,téng luó mǎn jìng,yīn fēng cǎn cǎn,yè qì hūn hūn。guò le liǎng zhòng pái fāng,xiàn chū yī zuò dà diàn yǔ lái。lì shì bù jiàn le,yòu jiàn liǎng gè gōng zhuāng shì nǚ,tí zhe zǐ shā dēng lóng,qián lái yǐn jiē,dào: niáng niáng hòu zhī jiǔ yǐ。pó zǐ jìn diàn kàn shí,zhōng jiān què xū shè gè pán lóng xiāng àn,bìng wú rén zuò zài shàng miàn。shì nǚ dào: shèng gū gū zài cǐ shǎo dài。qù bù duō shí biàn chū lái dào: tiān hòu yǒu zhǐ,qǐng shèng gū gū diàn hòu xiāng jiàn。

才動身時,腳不點地,不一時來到一個所在,古木參天,藤蘿滿徑,陰風慘慘,夜氣昏昏。過了兩重牌坊,現出一座大殿宇來。力士不見了,又見兩個宮妝侍女,提著紫紗燈籠,前來引接,道:「娘娘候之久矣。」婆子進殿看時,中間卻虛設個盤龍香案,並無人坐在上面。侍女道:「聖姑姑在此少待。」去不多時便出來道:「天后有旨,請聖姑姑殿後相見。」

pó zǐ jì zhe shì nǚ jìng jìn qù,dàn jiàn zhū lián gāo juǎn,lǐ miàn dēng zhú huī huáng。tiān hòu jū zhōng zuò xià,liǎng páng zhàn zhe jǐ gè zǐ yī shā mào de nǚ guān,kǒu zhōng hē: bài!pó zǐ cháo shàng yī hē bài bà,fāng cái píng shēn。tiān hòu chuán zhǐ cì zuò,pó zǐ qiān ràng dào: tiān yán zhī xià zěn gǎn dà dǎn。tiān hòu dào: bù xū guò xùn,jīn rì zhī huì yì fēi ǒu rán,zhèn fāng yù yǔ qīng xì lùn yīn yuán,qǐ yī lì tán kě jǐn yé。biàn jiào qǔ jǐn dūn xiāng jìn,yù shǒu xiàng chān ér zuò。pó zǐ yòu dào: shān yě chǒu lòu rén suǒ bù chǐ,guò méng niáng niáng fǔ zhào,yǒu hé jiàn yù?tiān hòu dào: qīng wù yǐ fēi rén zì xián,qīng nǎi gū zhōng zhī rén,zhèn nǎi rén zhōng zhī gū,dú luò shēng xí zhì jīn hán xīn,zhèn fǎn kuì qīng ěr。suì yín shī yī shǒu,shī yuē:

婆子際著侍女竟進去,但見珠簾高捲,裏面燈燭輝煌。天后居中坐下,兩旁站著幾個紫衣紗帽的女官,口中喝:「拜!」婆子朝上依喝拜罷,方才平身。天后傳旨賜坐,婆子謙讓道:「天顏之下怎敢大膽。」天后道:「不須過遜,今日之會亦非偶然,朕方欲與卿細論因緣,豈一立談可盡耶。」便叫取錦墩相近,御手相攙而坐。婆子又道:「山野醜陋人所不齒,過蒙娘娘俯召,有何見諭?」天后道:「卿勿以非人自嫌,卿乃孤中之人,朕乃人中之孤,讀駱生檄至今寒心,朕反愧卿耳。」遂吟詩一首,詩曰:

zhèn běn bǎi huā wáng,quán guī rén jiān dì,

朕本百花王,權閨人間帝,

yīng yùn hé lóng xìng,zuò tài fēi gū mèi,

應運合龍興,作態非孤媚,

guó fǎ qǐ bù shēn,wén rén yì kě wèi,

國法豈不伸,文人亦可畏,

bù gǎn zhào qīng tóng,duì miàn hái zhī kuì。

不敢照青銅,對面還知愧。

yòu dào: zhèn nà shí shén xī luò bīn wáng zhī cái,xiàn fú shí wén yǒu tā shǒu jí,bù rěn shì zhī,shuí zhī shǒu jí shì gè jiǎ de,luò bīn wáng táo qù wèi sēng。cóng lái zuò guān de qī bì cháo tíng,dōu shì cǐ lèi。wài rén yóu yǐ zhèn wèi zhū lù tài shèn,gōng dào hé zài。yòu tàn kǒu qì dào: luò shēng zuò le hé shàng,fǎn dé shēng tiān,zhèn jīn yóu zhì yú yōu míng,bù sī huáng cháo zhī luàn,bǎi nián xiǔ gǔ,zhòng bèi wū rǔ,jīn yù zhī lèi fā jué yī kōng,zhì zhèn jīn rì huán pèi diāo cán,chéng xiū jiàn qīng zhī miàn yě。pó zǐ tái tóu kàn shí,guǒ rán tiān hòu tóu shàng wǎn gè cháo tiān jì,jué wú zān ěr,shēn shàng shēn páo wú dài。pó zǐ dào: huáng cháo cǎo kòu wú lǐ,niáng niáng shén líng hé bù jīn zhī。tiān hòu dào: fán shā yùn dào shí,tiān qiǎn mó wáng lín shì。zhèn shēng zài táng chū,huáng cháo shēng zài táng mò,nán nǚ xiàn shēn bù tóng,wèi mó yī yě。zhèn dāng quán zhī shí,tiān xià shuí néng jìn zhèn,zhèn dú néng jìn huáng cháo hū?pó zǐ dào: wén tiān hòu zài wèi rì,zhù xiàng zào tǎ,guǎng zuò fó shì,gōng dé bù xiǎo,wèi hé shàng zhì yú míng tú yě?tiān hòu dào: fán rén xiān fā qīng jìng xīn,hòu huò bù shī fú,zhèn jū xīn bù jìng,xiū chéng mó dào,dāng shí xiǎng jǐn nǚ fú,dān hèn bù dé wèi nán,? fú qí qiú,wú fēi wèi cǐ。jīn yīn yuán jiāng dào,yǐ méng shàng dì qiǎn zuò nán shēn yǐ。pó zǐ dào: niáng niáng cǐ fān tuō shēng fù guì,hái rú jiù fǒu?tiān hòu dào: jì chéng mó dào,bì chéng mó yùn ér shēng,ruò wú quán shì,mó lì ān shī?zhèn qián shì nǚ shēn qiě wèi dì wáng,hé kuàng nán hū?qīng nǚ mèi ér míng shù hé wèi zhèn fēi,jí jīn yǐ tuō zhī chōng xiāo chù shì,qīng wù lǜ yě。pó zǐ dào: niáng niáng jì zhuǎn nán shēn,fù dé chēng gū dào guǎ,qǐ shǎo sān gōng liù yuàn měi lì yāo ráo,ér zé qǔ yì lèi zhī nǚ hū?tiān hòu dào: qīng yǒu suǒ bù zhī。mèi ér qián shēn shì zhāng liù láng,dāng shí chēng tā mào sì lián huā zhě。zhèn yǔ liù láng ēn qíng bù qiǎn,céng sī shè shì yún: shēng shēng shì shì yuàn wèi fū fù。bù xìng shì yǔ xīn wéi,cān shāng zhì cǐ,jīn zhèn wèi jūn,bǐ fù dé wèi hòu,yuān yāng dié yǐ zhù dìng,qǐ kě biàn zāi。zhèn zhī fā jī dāng zài hé běi,cóng jīn èr shí bā nián fù yǔ qīng yú bèi zhōu xiāng jiàn。qīng yí zuó mo dào shù yǐ zuǒ zhèn mìng。pó zǐ dào: wú mǔ zǐ zhèng wèi qiú dào ér lái,bù zhī dào shù zài yú hé chù?tiān hòu dào: zhèn yǒu shí liù gè zì,qīng kě jì qǔ,bì yǒu yīng yàn,dào shì: féng yáng ér zhǐ,yù dàn ér míng,rén lái xún nǐ,nǐ bù xún rén。tiān hòu yòu dào: qīng sān nián zhī nèi bì yǒu suǒ yù,xíng zhù yì bān bù xū xìng jí。ruò dé dào zhī hòu,kě wǎng dōng jīng dù qǔ qīng nǚ,suī rán gǎi tóu huàn miàn,qīng yì zì néng rèn yě。tiān jī yí mì,bù kě qīng xiè,tǎng bā shí wēng wén zhī wèi huò bù xiǎo。pó zǐ wèn dào: bā shí wēng hé rén?tiān hòu dào: hàn yáng wáng zhāng jiǎn zhī yě。tā wèi wǔ wáng zhī shǒu,yǔ zhèn shì shì zuò duì,qīng yí bì zhī。

又道:「朕那時甚惜駱賓王之才,獻俘時聞有他首級,不忍視之,誰知首級是個假的,駱賓王逃去為僧。從來做官的欺蔽朝廷,都似此類。外人猶以朕為誅戮太甚,公道何在。」又嘆口氣道:「駱生做了和尚,反得昇天,朕今猶滯於幽冥,不思黃巢之亂,百年朽骨,重被污辱,金玉之類發掘一空,致朕今日環佩凋殘,誠羞見卿之面也。」婆子抬頭看時,果然天后頭上挽個朝天髻,絕無簪珥,身上身袍無帶。婆子道:「黃巢草寇無禮,娘娘神靈何不禁之。」天后道:「凡殺運到時,天遣魔王臨世。朕生在唐初,黃巢生在唐末,男女現身不同,為魔一也。朕當權之時,天下誰能禁朕,朕獨能禁黃巢乎?」婆子道:「聞天后在位日,鑄像造塔,廣作佛事,功德不小,為何尚滯於冥途也?」天后道:「凡人先發清淨心,後獲布施福,朕居心不淨,修成魔道,當時享盡女福,單恨不得為男,?佛祈求,無非為此。今因緣將到,已蒙上帝遣作男身矣。」婆子道:「娘娘此番託生富貴,還如舊否?」天后道:「既成魔道,必乘魔運而生,若無權勢,魔力安施?朕前是女身且為帝王,何況男乎?卿女媚兒冥數合為朕妃,即今已託之沖霄處士,卿勿慮也。」婆子道:「娘娘既轉男身,復得稱孤道寡,豈少三宮六院美麗妖嬈,而擇取異類之女乎?」天后道:「卿有所不知。媚兒前身是張六郎,當時稱他貌似蓮花者。朕與六郎恩情不淺,曾私設誓云:生生世世願為夫婦。不幸事與心違,參商至此,今朕為君,彼復得為后,鴛鴦牒已註定,豈可變哉。朕之發跡當在河北,從今二十八年復與卿於貝州相見。卿宜琢磨道術以佐朕命。」婆子道:「吾母子正為求道而來,不知道術在於何處?」天后道:「朕有十六個字,卿可記取,必有應驗,道是:逢楊而止,遇蛋而明,人來尋你,你不尋人。」天后又道:「卿三年之內必有所遇,行住一般不須性急。若得道之後,可往東京度取卿女,雖然改頭換面,卿亦自能認也。天機宜秘,不可輕洩,倘八十翁聞之為禍不小。」婆子問道:「八十翁何人?」天后道:「漢陽王張柬之也。他為五王之首,與朕世世作對,卿宜避之。」

shuō yóu wèi liǎo,zhǐ tīng dé diàn qián yī piàn shēng nà hǎn。shì nǚ jīng huáng chuán bào dào: hàn yáng wáng wén niáng niáng fù yǒu tú wáng zhī yì,tǒng lǐng dà jūn shí wàn,shā jiāng lái yě。tiān hòu xià dé miàn sè rú tǔ,qǐ shēn xiàng zuò hòu biàn pǎo。pó zǐ dào: niáng niáng qiè lǐng lǎo xí fù,yí lù duǒ bì zé gè。xīn máng jiǎo luàn,bǎ jǐn dūn tī dào,pū dì bàn le yī jiāo,jīng chū yī shēn lěng hàn,yuán lái wò zài yī gè dà fén mù xià,diàn yǔ jù wú,shēn biān yǐ bù jiàn le mèi ér。sì xià jiào huàn,quán wú jī yǐng,zhèng bù zhī nà lǐ qù le。kū le yī huí,xiǎng dào: yán bàn xiān shuō wǒ nǚ ér yǒu è,guǒ rán yǒu cǐ bù míng bù bái zhī shì。kàn kàn tiān xiǎo,zhǐ jiàn mù qián jīng jí zhōng héng zhe yī piàn pò shí,shí shàng juān zhe dà táng zé tiān huáng hòu shén dào zì yàng。pó zǐ dào: yuán lái mèng zhōng suǒ yóu,nǎi tiān hòu yōu gōng,tā fēn fù xǔ duō yán yǔ,yī yī jì dé,cǐ shì shén qí,wǒ qiě kàn zhè shí liù gè zì yǒu hé yīng yàn?suī rán rú cǐ,xiǎng qǐ chū lí tǔ dòng shí,mǔ zǐ sān kǒu,jiàn mén shān liú xià le chù ér,dào cǐ yòu shī qù le mèi ér,dān dān yī shēn,hǎo bù qī cǎn!jì dào shì xíng zhù yì bān,bù yí xìng jí,qiě dào tài huá shān xià xún gè pì jìng chù zhù xià jǐ shí,zài zuò dào lǐ。yīn zhè yī jié yǒu fèn jiào: lǎo hú jīng zài yù yī gè yì rén,zhòng shēng yī duàn qí shì。zhèng shì

說猶未了,只聽得殿前一片聲吶喊。侍女驚惶傳報道:「漢陽王聞娘娘復有圖王之意,統領大軍十萬,殺將來也。」天后嚇得面色如土,起身向座後便跑。婆子道:「娘娘挈領老媳婦,一路躲避則個。」心忙腳亂,把錦墩踢倒,撲地絆了一交,驚出一身冷汗,原來臥在一個大墳墓下,殿宇俱無,身邊已不見了媚兒。四下叫喚,全無跡影,正不知那裏去了。哭了一回,想道:「嚴半仙說我女兒有厄,果然有此不明不白之事。」看看天曉,只見墓前荊棘中橫著一片破石,石上鐫著大唐則天皇后神道字樣。婆子道:原來夢中所遊,乃天后幽宮,他吩咐許多言語,一一記得,此事甚奇,我且看這十六個字有何應驗?雖然如此,想起初離土洞時,母子三口,劍門山留下了黜兒,到此又失去了媚兒,單單一身,好不悽慘!既道是行住一般,不宜性急,且到太華山下尋個僻靜處住下幾時,再作道理。因這一節有分教:老狐精再遇一個異人,重生一段奇事。正是

tà pò tiě xié wú mì chù,dé lái quán bù fèi gōng fū。

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

bì jìng mèi ér hé chù qù le,zhè shèng gū gū yǒu shèn rén lái xún tā,qiě tīng xià huí fēn jiě。

畢竟媚兒何處去了,這聖姑姑有甚人來尋他,且聽下回分解。

免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取自互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。